รางวัลและความสำเร็จ

2549

รางวัลชนะเลิศ Asean energy award “Renewable energy project competition on-grid category”, 27th July 2006. Vientiane, Laos

2549

รางวัลชนะเลิศ Asean energy award “5th Asean renewable energy project competition on-grid category”, 27th July 2006. Vientiane, Laos

กระทรวงพลังงาน ได้ส่งเสริมให้ภาคธุรกิจ/อุตสาหกรรม ซึ่งประกอบด้วยโรงงานและอาคารควบคุมตามพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานพ.ศ. 2535 และที่อยู่นอกข่ายควบคุม ซึ่งเป็นภาคที่ใช้พลังงานในปริมาณที่สูง และมีบุคลากรที่เกี่ยวข้องเป็นจำนวนมาก โดยการจัดประกวดThailand Energy Awards ตั้งแต่ปี 2543

  1. เพื่อเป็นการยกย่องและแสดงความชื่นชมแก่ผู้ที่มีผลงานดีเด่นด้านการอนุรักษ์พลังงานและการพัฒนาพลังงานทดแทน
  2. เพื่อส่งเสริมให้เกิดการตื่นตัวในการอนุรักษ์พลังงานและผลักดันให้เกิดการพัฒนาพลังงานทดแทนมากยิ่งขึ้น
  3. เพื่อคัดเลือกผู้ที่จะเป็นตัวแทนของประเทศไทยไปประกวดโครงการดีเด่นด้านอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนในระดับอาเซียน

2549

รางวัลชนะเลิศ Thailand energy awards โครงการพลังงานหมุนเวียนที่เชื่อมโยงกับระบบสายส่งไฟฟ้า (on-grid) ประจำปี 2549 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน

เพื่อนำพลังงานจากธรรมชาติมาใช้ในการผลิตไฟฟ้า ช่วยลดปัญหามลภาวะทางด้านสิ่งแวดล้อม ลดการนำเข้าเชื้อเพลิงจากต่างประเทศ อีกทั้งตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในการนำพลังงานทดแทนมาใช้ประโยชน์

2552

ISO 9001-2008

ความพึงพอใจของลูกค้า - จากการให้บริการผลิตภัณฑ์ ที่สนองความต้องการลูกค้าได้อย่างต่อเนื่อง
ต้นทุนในการดำเนินการที่ลดลง - ผ่านการปรับปรุงกระบวน การอย่างต่อเนื่องเป็นผลให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
สร้างเสริมความสัมพันธ์กับผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน - ได้แก่ พนักงาน ลูกค้า และซัพพลายเออร์
การปฏิบัติตามกฎหมาย - โดยการทำความเข้าใจว่า กฎข้อบังคับต่างๆ นั้นมีผลกระทบกับองค์กรและลูกค้า
การจัดการความเสี่ยงที่ได้รับการปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น - ด้วยความเสมอต้นเสมอปลายและความสามารถในการ ติดตามผลิตภัณฑ์และบริการได้ดียิ่งขึ้น
เป็นการรับรองทางธุรกิจที่น่าเชื่อถือ - โดยการให้หน่วยงานอิสระเป็นผู้ตรวจสอบรับรองกับมาตรฐานที่ผ่านการยอมรับ
โอกาสในการสร้างลูกค้ามากขึ้น - โดยเฉพาะเมื่อลูกค้า ได้กำหนดเงื่อนไขในการจัดซื้อว่าจะต้องผ่านมาตรฐานใน ระดับหนึ่ง


เกียรติบัตรจากกระทรวงอุตสาหกรรม

การบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมให้ถูกต้องตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ รวมทั้งไม่เอาเปรียบสังคมหรือผู้ที่ร่วมอาศัยอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงสถานประกอบการ และเพื่อให้เกิดการแก้ไขปรับปรุงลดผลกระทบที่จะเกิดต่อชุมชนที่อยู่รอบข้างสถานประกอบการ สร้างจิตสำนึกในการรักษาสิ่งแวดล้อม ช่วยประหยัดทรัพยากร รวมถึงสร้างจิตสำนึกด้านความรับผิดชอบต่อสังคมซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญที่ช่วยให้โรงงานอยู่คู่กับชุมชนได้ในยุคปัจจุบัน

2556

รางวัล CSR-DIW For Beginner Award 2013 มาตรฐานความรับผิดชอบของผู้ประกอบอุตสาหกรรมต่อสังคม

  1. เพื่อส่งเสริมการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม และการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development) แก่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม
  2. เพื่อส่งเสริมให้โรงงานอุตสาหกรรมนำมาตรฐานของกรมโรงงานอุตสาหกรรมว่าด้วยการแสดงความรับผิดชอบของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคม(Corporate Social Responsibility, Department of Industrial Works : CSR-DIW) ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาสู่มาตรฐาน ISO 26000: Social Responsibility
  3. เพื่อส่งเสริมให้โรงงานอุตสาหกรรม มีความรู้ ความเข้าใจ หลักการอุตสาหกรรมสีเขียว

Green Industry จากกระทรวงอุตสาหกรรม

เพื่อส่งเสริมภาคอุตสาหกรรมให้มีการประกอบกิจการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีความรับผิดชอบต่อสังคม ให้ภาคอุตสาหกรรมสามารถอยู่ร่วมกับสังคมและชุมชนได้อย่างมีความสุขไปพร้อมๆ กันเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน พร้อมทั้งจะทำให้โรงงานหรือผู้ประกอบกิจการโรงงานมีผลประกอบการที่ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด แล้วยังจะทำให้ชุมชนโดยรอบเกิดการยอมรับและสามารถอยู่ร่วมกับโรงงานอย่างปกติสุขต่อไปอย่างยั่งยืน

2560

ดำเนินการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ในสถานประกอบกิจการ ระดับทอง

2561

Certifications ISO9001:2015

บริษัทได้รับ Certifications ISO9001:2015 โดยทางบริษัทได้รับการรับ รองมาตรฐาน ISO 9001:2008 ตั้งแต่ปี 2552 และพัฒนาเป็น ISO 9001:2015 ในปี 2561 ซึ่งเป็นการเน้นย้ำถึงความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ในการยกระดับมาตรฐานคุณภาพการดำเนินการขั้นสูง

บริษัท บีเอ็มพี เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) ได้พัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารงานคุณภาพอย่างต่อเนื่อง คือการนำเอาระบบมาตรฐานสากล หรือที่รู้จักกันในนามของมาตรฐานระบบ ISO (International Organization for Standardization) เป็นแกนหลักเพื่อช่วยในการดำเนินธุรกิจให้เกิดความพึงพอใจของลูกค้าและช่วยในการควบคุมจัดการลดปัญหาและผลกระทบในกระบวนการดำเนินการของบริษัทฯ

สำหรับการรับรองมาตรฐานการบริหารงานคุณภาพดังกล่าวเป็นการรับรองว่าบริษัทฯ ยังคงรักษาระบบการบริหารงานและกระบวนการทำงานที่มีคุณภาพให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลที่เน้นการเพิ่มศักยภาพของบุคลากรให้มีประสิทธิภาพเพื่อให้ลูกค้าให้ได้รับความพึงพอใจสูงสุดและมุ่งมั่นเป็นที่สุดในการสร้างชุมชนอย่างยั่งยืน

2561

ในการเข้าร่วมกิจกรรมการดำเนินมาตรการเชิงป้องกันตามปัจจัยเสี่ยงด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยสำหรับสถานประกอบกิจการกลุ่มเสี่ยงขนาดกลางและขนาดย่อม โดยมีผลการดำเนินการในระดับทอง