คณะกรรมการบริษัท

นายวีระวัฒน์ ชลวณิช

ประธานกรรมการ

นายสรรชัย ติลกานท์

กรรมการ

นายมโน เอี่ยมเจริญยิ่ง

กรรมการ

นางรุ่งรัตน์ ประภาศิริกุล

กรรมการ

นางสาววิราวดี ชลวณิช

กรรมการ /
กรรมการบริหาร

นายราเมศวร์ อุปถัมพันธุ์

กรรมการอิสระ

ดร.วิชิต แย้มบุญเรือง

กรรมการอิสระ /
ประธานกรรมการตรวจสอบ /
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน /
ประธานอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง

นายสุวัฒน์ สิทธิมงคล

กรรมการอิสระ /
กรรมการตรวจสอบ /
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน /
อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง

นายฝังเพ็ชร์ บุญเลี้ยง

กรรมการอิสระ /
กรรมการตรวจสอบ /
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน /
อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง

นางวิไลพร เลาหโกศล

กรรมการอิสระ