บริษัทในกลุ่มบีเอ็มพี

บริษัท บีเอ็มพี เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) (BMP)

บริษัทประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าโดยใช้เชื้อเพลิงชีวมวล และพลังงานแสงอาทิตย์ ประกอบไปด้วย

โครงการโรงไฟฟ้าโดยใช้เชื้อเพลิงชีวมวล

  1. โรงไฟฟ้าบีเอ็มพี 1 ชัยนาท ภายใต้โครงการผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายเล็ก (Small Power Producer-SPP) ขนาดกำลังผลิตติดตั้ง 6.0 เมกะวัตต์ โดยจำหน่ายไฟฟ้าให้แก่ กฟผ. เริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์ (COD) เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2544
  2. โรงไฟฟ้าบีเอ็มพี 2 ชัยนาท ภายใต้โครงการผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนขนาดเล็กมาก (Very Small Power Producer - VSPP) ขนาดกำลังผลิตติดตั้ง 3.5 เมกะวัตต์ โดยจำหน่ายไฟฟ้าให้แก่ กฟภ. เริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์ (COD) เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2555

บริษัท ไบโอ ฟูเอล ซัพพลายส์ จำกัด จดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2554 ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียนจำนวน 80,000,030 บาท จำนวน 8,000,003 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ (Par Value) 10 บาทต่อหุ้น บริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายเชื้อเพลิงชีวมวล และเข้าลงทุนในบริษัทที่ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายเชื้อเพลิงชีวมวล

บริษัท บีเอ็มพี โซล่าร์ จำกัด จดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2557 วัตถุประสงค์เพื่อประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ เปิดดำเนินการซื้อขายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (COD) แล้วเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2559

บริษัท เบตง กรีน เพาเวอร์ จำกัด จดทะเบียนเมื่อ 29 กันยายน 2553 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงชีวมวล ประเภทไม้สับ โดยทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ขนาดกำลังการผลิต 7 เมกะวัตต์ เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ (COD) แล้วเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2562

บริษัท เบตง ไบโอฟูเอล จำกัด จดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2557 ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียนจำนวน 30,000,000 บาท จำนวน 300,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ (Par Value) 100 บาท ต่อหุ้น BFS ถือหุ้นร้อยละ 80 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายเชื้อเพลิงชีวมวล ปัจจุบันโครงการอยู่ระหว่างพัฒนา โดยมีขนาดกำลังการผลิตสูงสุด 30,000 ตันต่อปี โครงการตั้งอยู่ที่ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา โดยใช้เศษไม้ กิ่งไม้ยางพารา ขี้เลื่อย เป็นเชื้อเพลิงชีวมวลหลัก เพื่อจำหน่ายให้แก่โรงไฟฟ้าและโรงงานที่มีความต้องการใช้เชื้อเพลิงดังกล่าว ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

บริษัท ชุมพร ไบโอฟูเอล จำกัด จดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2557 ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียนจำนวน 30,000,000 บาท จำนวน 3,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ (Par Value) 10 บาทต่อหุ้น BFS ถือหุ้นร้อยละ 80 โดยมีวัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายเชื้อเพลิงชีวมวล ขนาดกำลังการผลิตสูงสุด 97,920 ตันต่อปี ปัจจุบันโครงการอยู่ระหว่างการพัฒนา โดยโครงการตั้งอยู่ที่ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร โดยใช้ต้นปาล์ม และผลพลอยได้จากต้นปาล์ม เป็นเชื้อเพลิงชีวมวล เพื่อนำไปเป็นเชื้อเพลิงให้แก่โรงไฟฟ้าของกลุ่มบริษัท รวมถึงเพื่อจำหน่ายให้แก่โรงไฟฟ้าและโรงงานที่มีความต้องการใช้เชื้อเพลิงดังกล่าว ทั้งในประเทศและต่างประเทศ