สารจากประธานกรรมการ

โรงไฟฟ้าชัยนาทหรือที่เรียกกันว่าโรงไฟฟ้าบีเอ็มพี 1 ชัยนาทและ บีเอ็มพี 2 ชัยนาทนั้น แต่เดิมเมื่อเริ่มต้น ได้ใช้ชื่อว่าโรงไฟฟ้าธัญญพล ก่อตั้งขึ้นเมื่อ 20 สิงหาคม 2536 โดยกลุ่มผู้ก่อตั้งซึ่งเป็นวิศวกรไฟฟ้าและได้เลือกพื้นที่ตั้งอยู่ที่หมู่ 10 ตำบลมะขามเฒ่า อำเภอวัดสิงห์ ภายในเขตพื้นที่จังหวัดชัยนาทซึ่งเป็นพื้นที่ที่ใกล้คลองชลประทานสายใหม่และอยู่ท่ามกลางแหล่งปลูกข้าวและโรงสีน้อยใหญ่ ซึ่งวัตถุประสงค์หลักของการก่อตั้งโรงไฟฟ้านี้เพื่อนำแกลบและเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรอื่นๆ ที่มีอยู่มากมายในพื้นที่มาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการผลิตกระแสไฟฟ้า เพื่อบรรเทาปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นและเป็นการช่วยเหลือกษตรกรให้มีรายได้เสริม รวมทั้งเพื่อเป็นการผลิตพลังงานหมุนเวียนและลดการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลในการผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อจำหน่ายไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิต (กฟผ.)

การออกแบบทางวิศวกรรม, การก่อสร้างและการติดตั้งจัดทำโดยกลุ่มวิศวกรไฟฟ้าผู้ก่อตั้งและลงทุน โดยใช้เครื่องจักรอุปกรณ์ส่วนใหญ่จากประเทศจีน มีกำลังผลิตไฟฟ้าทั้งสิ้น 6,000 กิโลวัตต์ ได้เริ่มต้นซื้อขายไฟฟ้าในเชิงพาณิชย์กับ กฟผ. เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2544 โดยจำหน่ายไฟฟ้าให้กับ กฟผ. 5,000 กิโลวัตต์ เป็นสัญญาประเภท Firm ระยะเวลา 25 ปี และเป็นโรงไฟฟ้าเอกชนรายแรกที่ทำการผลิตกระแสไฟฟ้าโดยใช้เชื้อเพลิงชีวมวลและจำหน่ายไฟฟ้าเข้าระบบของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

ในปลายปี 2555 โรงไฟฟ้าชัยนาทก็เพิ่มกำลังการผลิต โดยการตั้งโรงไฟฟ้าใหม่อีก 1 โรง คือ โรงไฟฟ้าบีเอ็มพี 2 ชัยนาท มีขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง 3,500 กิโลวัตต์ เพื่อจำหน่ายให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 3,000 กิโลวัตต์ ตามโครงการรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายเล็กมาก (VSPP) ซึ่งโรงไฟฟ้านี้ออกแบบให้ใช้เชื้อเพลิงจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรหลายชนิดได้ เพื่อเพิ่มความคล่องตัวและยืดหยุ่นในภาวะที่เชื้อเพลิงชนิดใดชนิดหนึ่งเป็นปัญหาด้านปริมาณหรือราคา ก็จะสามารถใช้วัสดุชนิดอื่นในสัดส่วนและปริมาณที่เหมาะสมกับสถานการณ์แวดล้อมได้ เป็นการเสริมสร้างความมั่นคงของกิจการผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงชีวมวล ควบคู่ไปกับการขยายกิจการผลิตและจัดส่งเชื้อเพลิง สร้างความมั่นคงในทางจัดหาเชื้อเพลิง

เพื่อให้การดำเนินงานของโรงไฟฟ้ามีประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่ดี บริษัทจึงต้องอาศัยบริษัทวิศวกรรมที่ปรึกษา STFE Co., Ltd. และผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคจากฟินแลนด์เพื่อให้คำปรึกษาตั้งแต่ระยะแรก จนสามารถปรับเปลี่ยนสภาพปัญหาให้กลายเป็นงานการผลิตไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพราบรื่นและได้ผลดีในช่วงต่อมา

นายวีระวัฒน์ ชลวณิช
ประธานกรรมการ
บริษัท บีเอ็มพี เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)