โครงสร้างองค์กร

*บริษัท แต่งตั้งบริษัท แอค-พลัส คอนซัลแทนต์ จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบภายใน (Outsource) ตามมติคณะกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2558