คณะกรรมการตรวจสอบ

ดร.วิชิต แย้มบุญเรือง

ประธานกรรมการตรวจสอบ

นายสุวัฒน์ สิทธิมงคล

กรรมการตรวจสอบ

นายฝังเพ็ชร์ บุญเลี้ยง

กรรมการตรวจสอบ