คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ดร.วิชิต แย้มบุญเรือง

ประธานกรรมการ

นายสุวัฒน์ สิทธิมงคล

กรรมการ

นายฝังเพ็ชร์ บุญเลี้ยง

กรรมการ