คณะอนุกรรมการจัดซื้อเชื้อเพลิง

นางรุ่งรัตน์ ประภาศิริกุล

ประธานคณะอนุกรรมการจัดซื้อ

นายนุกูล เดชะไกศยะ

อนุกรรมการจัดซื้อ

นางสาวสุภาภรณ์ สีลภูสิทธิ์

อนุกรรมการจัดซื้อ

นายชัยรัตน์ วุฒิเจริญภูรี

อนุกรรมการจัดซื้อ