วิสัยทัศน์ และพันธกิจ

วิสัยทัศน์

"บริษัทมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำ
ในการดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ
การผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าจาก
พลังงานหมุนเวียนของไทย
และภูมิภาคอาเซียน และเป็นผู้นำในการ
ผลิตเชื้อเพลิงชีวมวลโดยให้ผลิตภัณฑ์
เป็นที่ยอมรับในตลาดโลก"

พันธกิจ

  • ดำเนินการผลิตไฟฟ้าให้ได้ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงสุด
  • ขยายธุรกิจในพื้นที่ชนบท ครอบคลุมทุกภูมิภาคของประเทศ
  • ขยายธุรกิจผลิตไฟฟ้าของบริษัทไปยังพลังงานหมุนเวียนประเภทอื่น
  • ขยายสู่ธุรกิจต่อเนื่องกับการผลิตไฟฟ้า จากพลังงานหมุนเวียนและธุรกิจผลิตเชื้อเพลิงชีวมวล ทั้งการลงทุนโดยตรง หรือการลงทุนร่วมกับพันธมิตร เพื่อให้ธุรกิจหลักของกลุ่มบริษัทมีความมั่นคง เข้มแข็ง และยั่งยืน
  • ให้ผลตอบแทนทางการเงินที่สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น โดยคำนึงถึงสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียฝ่ายต่างๆ
  • ดำเนินการบริหารกิจการโดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Governance)