ภาพรวมธุรกิจ

"ปัจจุบันบริษัทประกอบธุรกิจหลัก ได้แก่ ธุรกิจผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้า โดยมีเป้าหมายในการขยายการลงทุนในธุรกิจผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน เพื่อเป็นการเพิ่มกำลังการผลิตไฟฟ้าของกลุ่มบริษัทให้มากขึ้น โดยมีเป้าหมายที่จะเป็นบริษัทชั้นนำในธุรกิจผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้า และธุรกิจผลิตเชื้อเพลิงชีวมวลในประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน"