โครงการของเรา

ชัยนาท

โรงไฟฟ้าบีเอ็มพี 1 ชัยนาท

ลักษณะ : โรงไฟฟ้าชีวมวล

บริษัทที่ตั้ง : บริษัท บีเอ็มพี เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท

ประเภทเชื้อเพลิง/ประเภทวัตถุดิบชีวมวล : แกลบและชีวมวลอื่นๆ

กำลังการผลิตติดตั้ง : 6.0 เมกะวัตต์

สถานะโครงการ : เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์

คู่สัญญา : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

ชัยนาท

โรงไฟฟ้าบีเอ็มพี 2 ชัยนาท

ลักษณะ : โรงไฟฟ้าชีวมวล

บริษัทที่ตั้ง : บริษัท บีเอ็มพี เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท

ประเภทเชื้อเพลิง/ประเภทวัตถุดิบชีวมวล : แกลบและชีวมวลอื่นๆ

กำลังการผลิตติดตั้ง : 3.5 เมกะวัตต์

สถานะโครงการ : เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์

คู่สัญญา : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ยะลา

โรงไฟฟ้าเบตง

ลักษณะ : โรงไฟฟ้าชีวมวล

บริษัทที่ตั้ง : บริษัท เบตง กรีน เพาเวอร์ จำกัด อำเภอเบตง จังหวัดยะลา

ประเภทเชื้อเพลิง/ประเภทวัตถุดิบชีวมวล : ขี้เลื่อย เศษไม้ยางพารา

กำลังการผลิตติดตั้ง : 7.5 เมกะวัตต์

สถานะโครงการ : เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์

คู่สัญญา : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค