ที่อยู่บริษัท

บริษัท บีเอ็มพี เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 388 อาคาร เอสพี ชั้น 2 ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทร: 0 2619 1265-9

โทรสาร : 0 2619 1277

บริษัท บีเอ็มพี เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) 15,15/1 หมู่ 10 ตำบลมะขามเฒ่า อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท 17120

โทร : 0 5647 5531-2

โทรสาร : 0 5643 9015