กิจกรรมเพื่อสังคม

30 มกราคม 2562

บริษัท บีเอ็มพี เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) สาขาชัยนาท ได้ส่งตัวแทนบริษัทเข้าร่วมกิจกรรมศึกษาดูงานในโครงการสร้างเครือข่ายและพัฒนาอุตสาหกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อร่วมกันเฝ้าระวังการเกิดผลกระทบด้านมลพิษของสถานประกอบการที่มีผลต่อชุมชน และมีทัศนคติเชิงบวกต่อภาคอุตสาหกรรม ณ บริษัท มิลล์คอลบูรพา จำกัด และ บริษัท สยามลวดเหล็กอุตสาหกรรม จำกัด ซึ่งเป็นผู้ผลิตเหล็กและเหล็กกล้า พร้อมกับ บริษัท โลตัส คริสตัล จำกัด ซึ่งผลิตเครื่องแก้วคริสตัล จัดโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยนาท