แนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทให้ความสำคัญต่อการร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม โดยมุ่งดำเนินธุรกิจเพื่อร่วมสร้างสรรค์สังคมชุมชนและสิ่งแวดล้อมอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ชุมชนที่โรงงานของบริษัทที่ตั้งอยู่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นทั้งที่ดำเนินการเอง และร่วมมือกับหน่วยงานของภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชน โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้ประชากรที่อาศัยอยู่ในชุมชนมีรายได้ที่มากขึ้น มีความเป็นอยู่ที่ดี เพื่อช่วยพัฒนาชุมชน หรือสังคมให้ดีขึ้น

  1. ด้านเศรษฐกิจและสังคมท้องถิ่น บริษัทมีนโยบายจัดหาพนักงานในพื้นที่ที่โรงงานซึ่งจะช่วยให้ชุมชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ลดการเคลื่อนย้ายแรงงานออกนอกชุมชน ส่งผลให้ครอบครัวมีความอบอุ่นและชุมชนมีความเข้มแข็งยิ่งขึ้น รวมทั้งดำเนินกิจกรรมเพื่อร่วมสร้างสรรค์สังคมและชุมชน
  2. ด้านการมีส่วนร่วมของชุมชน บริษัทเข้าไปดำเนินการเพื่อร่วมสร้างสรรค์สังคมชุมชนอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ชุมชนที่บริษัทตั้งอยู่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เช่น การพัฒนาสาธารณูปโภคของชุมชน การมอบเครื่องผลิตน้ำดื่มให้กับวัดและโรงเรียน และการให้ขี้เถ้าแกลบที่เหลือจากการจำหน่ายเพื่อนำไปใช้ในการผลิตปุ๋ย และอิฐมวลเบาที่ทำจากขี้เถ้าแกลบสำหรับใช้ในสาธารณประโยชน์ของชุมชน การมีส่วนร่วมในงานประเพณี วันสำคัญต่างๆ เป็นต้น
  3. ด้านการศึกษา บริษัทให้การสนับสนุนสื่อการเรียนการสอน โดยมอบคอมพิวเตอร์ และทุนการศึกษาให้กับโรงเรียน และยังเป็นต้นแบบสำหรับศึกษาเผยแพร่ความรู้ กลายเป็นส่วนหนึ่งของสถานที่ศึกษาดูงานของหน่วยงานต่าง ๆ และยังเป็นสถานที่สำหรับฝึกงาน หาความรู้นอกหลักสูตรสำหรับนักศึกษาสถาบันต่าง ๆ อีกด้วย
  4. ด้านประเทศชาติและสังคมโดยรวม การผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงชีวมวลของโรงไฟฟ้าบีเอ็มพี เอ็นเนอร์ยี่ มีส่วนช่วยเพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานหมุนเวียนของประเทศ อีกทั้งช่วยลดการสูญเสียเงินตราในการนำเข้าเชื้อเพลิงจากการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล เช่น ถ่านหิน, น้ำมัน เป็นต้น