กิจกรรมบริษัท

17 ธันวาคม 2562

พนักงานบริษัท บี เอ็ม พี เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดชัยนาทปี พ.ศ. 2560-2564 เพื่อให้มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด และนโยบายรัฐ โดยมีอาจารย์จรินทร์ ทองรัตนรักษา เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาการร่างแผนฯ และมีนางลินจง พูลบูลย์ อุตสสาหกรรมจังหวัดชัยนาทเป็นประธานในการประชุม/สัมมนา