ข่าวสารบริษัท

14 กันยายน 2558

บริษัท บีเอ็มพี เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) โดย ว่าที่ร้อยตรี สมัคร ธูปทอง เป็นตัวแทนบริษัทฯ เข้าร่วมพิธีรับใบประกาศเกียรติคุณ “โครงการสถานประกอบการปลอดภัย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” ณ ห้องประชุม 1 ศูนย์ราชการกระทรวงแรงงาน ชั้น 4 อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท โดยมีนายอนุชน วารินทร์เสถียร ผู้ตรวจราชการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นประธานในพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณ